Smluvní podmínky Sport Ticket Travel s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. pro internetové obchody provozované na www.sporttickettravel.cz a na www.footballtickets.cz 
 
PREAMBULE
Příkazník: Sport Ticket Travel s.r.o., se sídlem Lutová 73, 378 06 Chlum u Třeboně, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějocicích, spisová značka C/25709, IČ: 02885328, Bankovní spojení: Česká republika: 264429230/0300 (Československá obchodní banka, a.s.), Telefon: +420 608 000 741, WWW:www.footballtickets.cz, www.sporttickettravel.cz Email: info@footballtickets.cz,  info@sporttickettravel.cz (dále také „příkazník“)
 
I. Obecná ustanovení
1/ Tyto obchodní podmínky upravují obchodování v internetových obchodech umístěných v rámci internetové prezentace společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. na adresách uvedených v preambuli. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. a zákazníka (spotřebitele).
2/ Právní vztahy mezi společností Sport Ticket Travel s.r.o. (dále také jen „příkazník“) a fyzickou či právnickou osobou (dále také jen „zákazník“ nebo „příkazce“) se řídí těmito obchodními podmínkami a v rozsahu podmínkami neupraveném i zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a popř. dalšími příslušnými právními předpisy.
 
II. Definice pojmů
1/ Pro účely těchto obchodních podmínek a vztahů mezi příkazníkem a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:
Akce“: sportovní utkání a dále všechny další události (sportovní, koncertní, divadelní či jiné kulturní představení, výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času zákazníkem v předem určeném termínu a na určeném místě.
Pořadatel“: Fyzická nebo právnická osoba odlišná od příkazníka zajišťující organizaci konkrétní Akce.
Zákazník“: Osoba užívající služeb příkazníka pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu. Zákazníkem je rovněž osoba užívající služeb příkazníka pro uzavření smluvního vztahu k zajištění doprovodných služeb (ubytování, doprava atd.), a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.
Vstupenka“: Doklad (cenina), opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou. Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávkovém systému příkazníka. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.
Webový portál“: Internetové stránky příkazníka na adrese www.sporttickettravel.cz či www.footballtickets.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doprovodných služeb a Vstupenek na tyto Akce. 
 
III. Smluvní vztahy
1/ Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, nikoliv příkazník. Příkazník pouze obstarává pro zákazníka Vstupenky na příslušné Akce Pořadatele. 
2/ Zákazník (příkazce) na webovém portálu uzavírá smluvní vztah s příkazníkem, aby obstaral vstupenky na příslušnou akci a tím umožnil zákazníkovi uzavřít smluvní vztah s Pořadatelem akce. Příkazník se tedy na základě příkazu příkazce (zákazníka) zavazuje obstarat pro příkazce záležitost příkazce spočívající ve využití volného času - obstarání vstupenek, kdy cena uvedená na webovém portálu jako cena vstupenky odpovídá odměně za obstarání vstupenek a ceně samotné vstupenky.
3/ Zákazník následně dodáním Vstupenky (splněním příkazní smlouvy) uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitele Vstupenky na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem (dále jen „Smlouva o účasti na akci“).  
4/ Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. 
5/ Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.
6/ Využitím služeb společnosti příkazníka a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu s příkazníkem v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.
 
IV. Objednávka Vstupenky a uzavření příkazní smlouvy
1/ Předmětem smlouvy je obstarání vstupenky specifikované v potvrzené objednávce za účelem využití volného času zákazníka.
2/ Zákazník vybírá objednávanou vstupenku (předmět smlouvy) ze seznamů Vstupenek zveřejněného v internetovém obchodě příkazce na adrese uvedené v preambuli. 3/ Veškerá prezentace vstupenek umístěná v internetovém obchodu příkazníka je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky resp. k uzavření příkazní smlouvy. Odeslání košíku se chápe jako nabídka dle §1732 ob
anského zákoníku (dále jen odeslání košíku či objednávka). Před odesláním košíku zákazník vybere vstupenku, řádně vyplní připojený formulář (identifikace zákazníka, volba způsobu přepravy a úhrady) a objednávku odešle.  
4/ Cenu za obstarání vstupenek, tedy odměna příkazníka (vč. DPH pokud je účtována, tj. konečné ceny pro zákazníka) může zákazník ověřit u nabízené vstupenky v systému internetového obchodu. Expediční, přepravní náklady a náklady na platbu za Vstupenku, které jsou připočítávány k ceně Vstupenky, zákazník zjistí v rámci košíku – záložky Doručení a Platba, konkrétní výše těchto nákladů je závislá na volbě zákazníka.
5/ Před odesláním košíku bude systémem internetového obchodu vypočtena celková cena za obstarání vstupenky včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Před odesláním košíku je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou příkazníkem i zákazníkem považovány za správné. 
6/ Příkazník je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
7/ U odeslaného košíku (objednávky) podaného zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu příkazníka bude nejprve potvrzeno její obdržení prostřednictvím elektronické pošty. Pro zákazníka je objednávka závazná okamžikem jejího odeslání. Zákazník též obdrží obratem výzvu k úhradě platby ceny za obstarání vstupenky včetně souvisejících poplatků. 
8/ Příkazník i příkazce (zákazník) mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do okamžiku vzniku příkazní smlouvy. Pokud zruší objednávku příkazník, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. 
9/ Příkazní smlouva vzniká okamžikem, kdy Příkazník obdrží od zákazníka řádně a včas platbu ceny za obstarání vstupenky včetně souvisejících poplatků. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření příkazní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě příkazce a příkazníka nebo ze zákonných důvodů.
10/ Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu příkazníka ve znění platném v okamžiku podání objednávky a současně že s nimi souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že Vstupenky jsou zpravidla neměnné a pouze ve výjimečných případech je možné změnit jméno uvedené na Vstupence.
11/ Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Součástí tohoto postupu je i předcházející registrace nového zákazníka, dosud neregistrovaného v systému internetového obchodu. 
12/ Příkazní smlouva může být uzavírána mezi Příkazníkem a zákazníkem i individuálním způsobem bez užití systému e-shopu Příkazníka, prostřednictvím e-mailové komunikace smluvních stran. Poté co smluvní strany určí obsah předmětu smlouvy (Příkazník zpravidla reaguje na poptávku zákazníka, zasílá zákazníkovi nabídku, tato je následně ze strany zákazníka akceptována případně komunikací smluvních stran dále modifikována a to až do okamžiku, kdy je shodně určen obsah práv a povinností smluvních stran vyplývajících z takto sjednané příkazní smlouvy), je zákazník vyzván k platbě ceny za obstarání vstupenky včetně souvisejících poplatků. Okamžikem úhrady ceny plnění se považuje smlouva za uzavřenou. Odesláním poptávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu Příkazníka ve znění platném v okamžiku podání objednávky a současně že s nimi souhlasí.
 
V. Práva a povinnosti příkazníka
1/ Příkazník je povinen v co nejkratší době od okamžiku vzniku příkazní smlouvy obstarat záležitost příkazce (obstarání Vstupenek) a následně tuto Vstupenku přepravit do místa specifikovaného zákazníkem v objednávce jako místo dodání. 
2/ Příkazník je oprávněn odložit termín předání Vstupenky k přepravě v případě že vznikne podezření, že byl při dosavadních krocích realizace příkazní smlouvy příkazník, zákazník či jiná třetí osoba uvedena v omyl, či byl porušen jiný právní předpis. V takovém případě má příkazník právo požadovat od zákazníka více osobních údajů nebo jiných důkazů o oprávněnosti transakce.
3/ Pokud Příkazník není schopen dodržet termín předání k přepravě informativně uvedený na webovém portálu, na stránce s příslušnou vstupenkou, je povinen na tuto skutečnost upozornit zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou a popř. určit náhradní termín předání předmětu Vstupenky k přepravě. 
4/ Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pe
livě podle svých schopností a použít přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
5/ Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti (Vstupenku, voucher, atd.).
6/ Příkazník má právo odmítnout objednávku (či poptávku), a to např. pokud zákazník opakovaně řádně neplní svůj závazek odebrat Vstupenky nebo zaplatit příkazníkovi odměnu, či z jiných důvodů. O odmítnutí objednávky bude zákazník bez odkladu informován.
7/ Příkazník nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. Příkazník upozorňuje, že stanovené terminy jednotlivých akcí nejsou fixní a mohou se měnit v závislosti na počasí, rozhodnutí organizátorů. Zákazníkovi se s ohledem na předchozí doporučuje pravidelně sledovat webové stránky Pořadatele. 
 
VI.  Práva a povinnosti zákazníka (příkazce)
1/ Zákazník se zavazuje za obstarání Vstupenky dle jeho objednávky zaplatit Příkazníkovi řádně a včas odměnu. Zákazník se zavazuje Vstupenku převzít.
2/ Zákazník je povinen uvést správné a pravdivé údaje o své osobě a dodací adrese, na kterou má být objednaná Vstupenka dodána. V případě že zákazník využije registrace do systému internetových obchodů příkazníka, je povinen chránit přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu před zneužitím třetí osobou. Příkazník není oprávněn a nedisponuje ani technickými prostředky k ověření identity zákazníka.
3/ Pro případy pokud dojde k zneužití mobilního telefonu, zneužití platební karty, hotovosti, bankovního účtu apod. k tíži třetích osob, je příkazník oprávněn poskytnout postižené třetí osobě nutnou součinnost spočívající v předání bližších identifikačních údajů o realizaci smluvního vztahu. Příkazník deklaruje, že činí své obchody v dobré víře. Postižená třetí osoba bere na vědomí je se sama povinna domáhat se svých práv (např. vyšetřováním v rodině či okruhu blízkých a známých osob, podáním trestního oznámení u Policie ČR či jiným vyšetřováním), tyto úkony nemůže příkazník činit za třetí osobu.
4/ Příkazník nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat zákazníka třetí osobou, zejména též pokud zákazník sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě vědomě či nevědomě umožnil k těmto údajům přístup. Příkazník má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách příkazníka zadáním platných přihlašovacích údajů či uvedením osobních údajů za zákazníka, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny či jehož osobní údaje byly uvedeny.
5/ Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného. 
6/ Zákazník je povinen neprodleně po převzetí Vstupenek, dodání Vstupenek poštou, 
i stažení elektronických zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a 
as konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí příkazníkovi a v případě dodání Vstupenek poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu příkazníka, elektronickou poštou (email) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
7/ Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší příkazník okamžitou reklamací u Pořadatele. Příkazník podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je příkazník povinen se Zákazníkem sepsat reklamační list. V případě oprávněné reklamace je Zákazník povinen vrátit příkazníkovi vydanou Vstupenku.
 
VII. Způsob dodání Vstupenky
1/ Příkazník dodává zákazníkovi Vstupenky prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence, pomocí elektronického dodání (pak na emailovou adresu či telefonní číslo určené zákazníkem) nebo jiným způsobem stanoveným dále. Zákazník volí druh přepravy Vstupenky v objednávce (či poptávce), podmínky přepravy vč. aktuálních nákladů dané přepravy jsou zákazníkovi k dispozici v rámci košíku – záložky Doručení a Platba, popř. jsou tyto informace k dispozici na vyžádání v elektronické nebo v písemné podobě nebo jsou stanoveny v nabídce příkazníka. Náklady dodání hradí zákazník. Za místo dodání (místo předání Vstupenky) se považuje dodání na adresu (poštovní, elektronickou či jinou formou), kterou zákazník stanovil v objednávce. 
2/ Zákazník potvrzuje převzetí podpisem na přepravních dokumentech. Příkazník a zákazník se dohodli, že v případě elektronického doručení (email, sms) se za potvrzení převzetí považuje stav, kdy zákazník do 24 hodin po okamžiku odeslání zboží, řádnost dodání zboží nereklamuje, v takovém případě se zboží považuje za řádně předané a převzaté zákazníkem marným uplynutím 24 hodinové lhůty. V případě převzetí vstupenky na místě konání akce nebo ve městě konání akce se vstupenka považuje za převzatou okamžikem předání.
3/ V případě volby zaslání Vstupenek doručení poštou v rámci ČR zašle příkazník Vstupenky na adresu v ČR uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka je odeslána jako cenné psaní prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence a pojištěná do výše objednávky. 
4/ V případě volby doručení Vstupenek kurýrem na hotel zašle příkazník Vstupenky kurýrní službou na adresu hotelu uvedenou zákazníkem v místě konání Akce. Tento způsob doručení je možné zvolit pouze k doručování do ubytovacích zařízení (hotelů), které disponují recepci. Příkazník si vyhrazuje právo odmítnout doručit vstupenky tímto způsobem na jiné místo než na hotel s recepcí, zejména pak není možné tento způsob doručení zvolit k doručení na privátní adresy, apartmány apod.
5/ V případě volby dodání pomocí vyzvednutí na stadionu zajistí příkazník, aby byly Vstupenky připraveny na místě konání Akce od 1 h před konáním Akce. Zákazník je povinen si Vstupenky na místě konání Akce vyzvednout. Zákazník bere na vědomí, že k vyzvednutí je třeba předložit doklad totožnosti. 
6/ V případě volby dodání pomocí vyzvednutí v centru města na tzv. Collection point, příkazník zajistí, aby byly Vstupenky připraveny k vyzvednutí v tzv. Collection pointu, který se nachází zpravidla v centru města konání Akce. Příkazník se zavazuje sdělit zákazníkovi prostřednictvím webového portálu nebo jiným způsobem, kde ve městě Collection point nachází a Zákazník je povinen si Vstupenky vyzvednout, a to v době stanovené Pořadatelem či provozovatelem Colletion pointu (pro víkendové zápasy zpravidla platí, že vyzvednutí je možné od pátečních 18.00 hod. až do zahájení utkání, pro zápasy ve všední dny je vyzvednutí  možné v den utkání vždy od 12.00 až do zahájení utkání). Předchozí je předmětem možné změny v závislosti na městě, zemi, typu Akce a Collection pointu.
7/ V případě volby vyzvednutí Vstupenek elektronickou formou zašle příkazník elektronickou vstupenku zákazníkovi na příslušnou emailovou adresu (zpravidla nejpozději 24 hodin před konáním zápasu, pokud není u předmětné Vstupenky stanovená doba jiná). Zákazník je oprávněn si elektronicky dodanou vstupenku vytisknout a předejít tak možným komplikacím při kontrole elektronické vstupenky Pořadatelem.
8/ Předáním Vstupenky zákazníkovi dle jeho objednávky se považuje záležitost spočívající v obstarání vstupenek považuje za obstaranou. Vlastnické právo ke Vstupence přechází na zákazníka okamžikem předáním Vstupenky zákazníkovi. 
 
VIII. Komunikace mezi společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. (příkazníkem) a zákazníkem (příkazcem)
1/ Není-li stanoveno jinak, komunikace mezi příkazníkem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak nebo tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Elektronická komunikace bude uskutečňována ze strany příkazníka z emailu uvedeného v preambuli, příkazník užívá emailové či telefonní spojení zadané zákazníkem při registraci, popř. v objednávce.
2/ Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje příkazník prostřednictvím elektronické pošty směřované na emailové adresy uvedené v preambuli. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle příkazník na elektronickou adresu zákazníka.
3/ Příkazník je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
IX. Odstoupení od smlouvy
1/ Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník odstoupit od příkazní smlouvy, stejně jako smlouvy o účasti na akci. Zákazník výslovně žádá příkazníka, aby příkazník s plněním práv a povinností dle těchto všeobecných obchodních podmínek započal ihned po uzavření příkazní smlouvy.
2/ Zákazník má právo odstoupit od příkazní smlouvy ze zákonných důvodů nebo v případě prodlení příkazníka s dodáním Vstupenky, pokud příkazník nedodá Vstupenku ani v dodatečně dohodnutém termínu. Toto odstoupení bude provedeno cestou elektronické komunikace.
3/ Příkazník i zákazník jsou si po odstoupení od smlouvy povinni vrátit vzájemně poskytnutá plnění. Příkazník je povinen vrátit zákazníkovi odměnu příkazníka do 14 dnů od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy a zákazník (příkazce) je povinen nahradit příkazníkovi výdaje jež mu vznikly do okamžiku odstoupení od smlouvy s obstaráním záležitosti v souladu s ustanovením § 1834 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku.  Příkazník vrací toto plnění dle dispozic zadaných zákazníkem a to výhradně na bankovní účet zákazníka. Příkazník vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
4/ Zákazník může požádat příkazníka o odkoupení vstupenky či o znovu-zařazení do nabídky. V případě, že příkazník vyhoví tomuto požadavku nese náklady na zaslání Vstupenky příkazníkovi zákazník. Příkazník nebude akceptovat zboží zaslané zpět na dobírku. Zákazník nemá nárok na náhradu přepravních nákladů a nákladů platby s ohledem fakt, že bylo na libovůli zákazníka zda zvolí bezplatné či úplatné formy přepravy a platby, které hradil příkazníkovi za dodání zboží. Příkazník a zákazník se dohodli, že pokud by byl příkazník povinen vydat i tyto náklady na dodání zboží, vznikla by příkazníkovi škoda za kterou odpovídá zákazník a byla by založena nerovnost smluvních stran, kterou je zákazník povinen nahradit, když tato náhrada by mohla být provedena např. jednostranným zápočtem příkazníka na zaplacenou kupní cenu, kterou je příkazník povinen vydat.
5/ Příkazník je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nemožnosti plnění příkazní smlouvy (způsobenou zejména nedostupností vybraných služeb), z důvodu výrazné změny ceny Vstupenky, v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit nebo z jiných vážných důvodů. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z těchto důvodů, nabídne příkazník zákazníkovi čerpání jiných služeb nejméně ve stejné kvalitě, nebo provede plnou refundaci již zaplacené ceny. Před odstoupením je příkazník vždy oprávněn kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. O odstoupení od smlouvy je zákazník informován formou elektronické komunikace, popř. telefonicky. 
 
X. Vracení vstupného
1/ U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu nebo internetových stránkách Pořadatele či klubu. Zákazník je povinen si případné změny termínů kontrolovat a řídit se jejich zněním.
2/ Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel akce obvykle do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. V případě zrušení akce se příkazník zavazuje vrátit část odměny Příkazníka výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného příkazníka ze strany Pořadatele udělen, musí Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese info@footballtickets.cz nebo na info@sporttickettravel.cz.
3/ Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, zajišťuje se vracení vstupného na bankovní účet určený zákazníkem. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu příkazníkovi na adresu sídla příkazníka.
 
XI. Asistenční služba
1/ V případě nutnosti návštěvy akce s asistencí nebo na invalidním vozíku, je možné zajistit ze strany příkazníka asistenční služby. V případě, že má zákazník zájem o poskytnutí asistenčních služeb, je povinen o této skutečnosti příkazníka informovat před uzavřením příkazní smlouvy. Příkazník nenese žádnou odpovědnost za nevpuštění na stadion nebo na přidělená místa v případě, že mu zákazník nesdělí tyto skutečnosti v souladu s tímto článkem.
 
XII. Zpracování a ochrana osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Sport Ticket Travel s.r.o., se sídlem Lutová 73, 378 06 Chlum u Třeboně, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějocicích, spisová značka C/25709 IČ: 02885328.
 
Společnost Sport Ticket Travel s.r.o. shromažďuje primárně údaje, který byly získány vyplněním registračního formuláře, či objednávky. Jedná se tedy zejména o vyplněné přihlašovací údaje (e-mail), heslo (uložené ve formě hash), jméno a příjmení, datum narození, bydliště (kraj, město), číslo bankovního účtu, telefon. 
 
Dále Společnost Sport Ticket Travel s.r.o. zpracovává údaje o tom, jakým způsobem se zákazník registroval, zda byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. IP adresy, ze které bylo zakliknuto příslušné políčko a času, případně údaje o reakci na potvrzovací e-mail) a kdy registrace byla zrušena či souhlas odvolán. 
 
Dále Společnost Sport Ticket Travel s.r.o. ukládá v systému za účelem doložení kroků zákazníka a jako bezpečnostní opatření logy aktivity zákazníka v rámci jeho uživatelského účtu. Pokud bude Společnost Sport Ticket Travel s.r.o.  nucena zrušit zákazníkovi jeho registraci, např. po porušení podmínek služby, budou tyto údaje uloženy a rovněž důvod zrušení služby.
 
Údaje získané v rámci společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. jsou využívány k těmto účelům: 
  • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování přístupu ke službě www.footbaltickets.cz nebo www.sporttickettravel.cz, v
  • . evidence uživatelů těchto služeb a smluvních vztahů
  • uzavírání příkazních smluv k zajištění Vstupenek na jednotlivé akce
  • ochraně práv příkazníka či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se služeb příkazníka
  • statistickým účelům
  • měření návštěvnosti stránek www.footbaltickets.cz, www.sporttickettravel.cz – jedná se o údaje získané prostřednictvím cookies a rovněž ke zlepšování obsahu těchto webových stránek
  • zajištění bezpečnosti systémů a sítě příkazníka před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném rozsahu – zejména bezpečnostní logy aktivity na serverech a stránkách a v uživatelském rozhraní příkazníka
  • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů)
  • osobní údaje zpravidla zpracováváme ve svých počítačových systémech.
 
Veškeré údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání služeb příkazníka jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace, minimálně však po dobu 10 let od skončení roku, v němž byla služby poskytnuta.
 
Správce zpracovává osobní údaje osobně a nevyužívá ke zpracování osobních údajů další zpracovatele. Osobní údaje mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému zákazníkem, a dále osobám, které společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 
Zákazník má právo na námitku dle čl. 21 Nařízení, která mu umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě  oprávněného zájmu v případě, kdy na jeho straně existují konkrétní důvody, proč si nepřeje, aby zpracování osobních údajů probíhalo. Možnost vznést námitku se nevztahuje na situace, kdy společnost Sport Ticket Travel s.r.o. zpracovává údaje zákazníka nezbytné pro plnění smlouvy, či je jejich zpracování uloženo zákonem. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či  prostřednictvím e-mailu: info@footballticket.cz nebo info@sporttickettravel.cz. 
 
Newslettery
Zákazník dává společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. zaškrtnutím příslušného políčka v registračním, popř. objednávkovém formuláři výslovný souhlas k zasílání obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízení účasti v anketách a průzkumech trhu (dále jen „newslettery“). Zákazník může požádat o zrušení odběru newsletterů. Za účelem zasílání těchto obchodních sdělení budou zpracovávány následující osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně přehled e-mailů, které byly zákazníkovi již zaslány. Údaje, které společnost Sport Ticket Travel s.r.o. o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, aktualizovat, a to po přihlášení do “zákaznické sekce“ systému obchodu příkazníka na adrese uvedené v preambuli. Zasílání newsletteru je možné kdykoliv odmítnout proklikem z každé doručené zprávy či odesláním požadavku na e-mail: info@footballtickets.cz nebo info@sporttickettravel.cz.  V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání newsletterů), je možné vždy vznést námitku dle čl. 21 Nařízení bez dalšího odůvodnění.
 
Práva zákazníka ve vztahu k osobním údajům
Fyzická osoba má právo:
a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
e) získat osobní údaje, které se jí týkají a
(i) které jsou zpracovávány s jejím souhlasem, nebo
(ii) které jsou zpracovávány pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.
 
Pokud  příkazník obdrží žádost o uplatnění výše uvedených práv, bude žadatele bezprostředně informovat o přijatých opatřeních (nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti). Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Příkazník není v určitých případech stanovených Nařízením povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Informaci o uplatnění práva a výsledek žádosti je po přiměřenou dobu (5 let) uložený za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany našich práv.
 
V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že příkazník zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.
 
Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu svých zákonných práv může zákazník použít následující kontakty: Sport Ticket Travel s.r.o.
Lutová 73, 378 06 Chlum u Třeboně
e-mail: info@footballtickets.cz, info@sporttickettravel.cz
 
XIII. Závěrečná ustanovení
1/ Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny příkazní smlouvy uzavírané mezi příkazníkem a zákazníkem v internetových obchodech společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. na adrese uvedené v preambuli, ve znění platném v den odeslání objednávky, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
2/ Odesláním objednávky (či poptávky) zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i výši odměny z příkazní smlouvy platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v ceníku u nabízené Vstupenky v systému internetového obchodu, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak (zejm. dohoda o expedičních, resp. dopravních nákladech).
3/ Příkazník není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
4/ Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
5/ Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodů jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodů příkazníka.
6/ Zákazník bere na vědomí, že příkazník nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
7/ Příkazní smlouva je příkazníkem archivována po dobu 10 let od data jejího splnění a je přístupná u příkazníka na základě předchozího požadavku zákazníka, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.
8/ Příkazní smlouva mezi zákazníkem a příkazníkem je uzavírána v jazyce českém.
9/ Případné chyby vzniklé při zadávání objednávky zákazníkem (spotřebitelem), je možno odstranit na základě žádosti zákazníka, provedené elektronickou poštou. Příkazník účtuje za opravu chyb způsobených zákazníkem (spotřebitelem) paušální částku 100,- Kč. Takto budou opravovány jen zřejmé chyby a nepřesnosti, nikoliv např. předmět smlouvy či jiné podstatné náležitosti kupní smlouvy. Náklady na opravu chybného údaje nebudou příkazníkem účtovány pokud taková chyba nevyvolá příkazníkovi žádné náklady. Tímto ustanovením nejsou dotčeny nároky příkazníka na případnou náhradu škody.
10/ Zákazník nenese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku na straně prodávajícího.
11/ Smluvní strany si sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12/ Jestliže některé ustanovení těchto obchodních podmínek bude nebo se stane k jakémukoliv okamžiku neplatným, neúčinným nebo neprosaditelným, zůstává tím platnost, účinnost nebo prosaditelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčena.
13/ Příkazník si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.
14/ Příkazník si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změnu těchto Obchodních podmínek vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu na adrese uvedené v preambuli.
15/ Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo se společností Sport Ticket Travel s.r.o. vstupují jako podnikatelé.
 
Poslední aktualizace provedena dne 19. srpna 2019 s účinností od 19. srpna 2019.

Sport Ticket Travel s.r.o.
Lutová 73
378 06 Chlum u Třeboně
 

 Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

- Adresát:                            Sport Ticket Travel s.r.o.

Lutová 73

378 06 Chlum u TřeboněOznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od příkazní smlouvy:

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................- Datum objednání:

- Datum obdržení Vstupenky:

- Jméno a příjmení zákazníka/ů

- Adresa zákazníka/ů:

- Pokyn pro vrácení odměny příkazníka:

- Podpis spotřebitele/ů

Datum:

 
  
V případě, že dojde mezi společnosti Sport Ticket Travel s.r.o. a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z výše uvedené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
 
Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

Sport Ticket Travel

Sport Ticket Travel s.r.o. Vám již několik let připravuje zážitky v podobě zajištění exkluzivních vstupenek a ve spolupráci s partnerskými cestovními kancelářemi i balíčky a komplexní zájezdy na ty nejžádanější sportovní a kulturní akce nejen v Evropě. 

©2020 Sport Ticket Travel s.r.o.. All Rights Reserved. Designed By Sport Ticket Travel

Search